تمام شده

📏 قطر گلدان 12 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

🌡 دمای بین 18 تا 30 درجه

📏 قطر گلدان 12 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

🌡 دمای بین18تا 30 درجه

📏قطر گلدان 12 سانتیمتر

🔆 نور متوسط

💧ابیاری بعد خشک شدن خاک

🌡دمای بین 18تا 35 درجه

تمام شده

📏 قطر گلدان 12 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

🌡 دمای بین 18 تا 30 درجه

تمام شده

📌 گلدان سرامیک زیره دار

📏 قطر گلدان 12 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد ازخشک شذن سطح خاک

🌡 دمای بین 18 تا 30 درجه

📍گلدان لعابی

📏قطر گلدان 14 سانتیمتر

🔆 نور متوسط

💧ابیاری بعد خشک شدن خاک

🌡دمای بین 18 تا 35 درجه

آگلونما

📏 قطر گلدان 8 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد از خشک شذن سطح خاک

🌡 دمای بین 15 تا 30 درجه

📏 قطر گلدان 14 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد از خشک شدن خاک

🌡 دمای بین 15 تا  30 درجه

تمام شده

📏قطر گلدان 10 سانتیمتر

🔆 نور متوسط

💧آبیاری بعد خشک شدن کامل خاک

🌡دمای بین 18 تا 35 درجه

تمام شده

📍گلدان لعابی

📏قطر گلدان 12 سانتیمتر

🔆 نور متوسط

💧ابیاری بعد خشک شدن خاک

🌡دمای بین 18 تا 35 درجه

تمام شده

📏 قطر گلدان 12 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

🌡 دمای بین 18 تا 30 درجه

تمام شده

📍گلدان لعابی

📏قطر گلدان 12 سانتیمتر

🔆 نور متوسط

💧ابیاری بعد خشک شدن خاک

🌡دمای بین 18 تا 35 درجه

تمام شده

قطر گلدان 8 سانتیمتر
آبیاری بعد خشک شدن سطح خاک
نور متوسط
دمای بین 18 تا 30 درجه سانتیگراد

تمام شده

📏 قطر گلدان 12 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

🌡 دمای بین 18 تا 30 درجه

تمام شده

📏قطر گلدان 12 سانتیمتر

🔆 نور متوسط

💧آبیاری بعد خشک شدن خاک

🌡دمای بین 18 تا 35 درجه

📏 قطر گلدان 15 سانتی متر

🔆 نور متوسط

💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

🌡 دمای بین 15 تا 35 درجه

📏 قطر گلدان 12 سانتی متر

🔆 نور متوسط تا زیاد

💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

🌡 دمای بین 10 تا 35 درجه